Ana Sayfa/Bâtınî Gelenek
Bâtınî Gelenek2020-11-08T19:22:15+03:00

Bâtınî Gelenek

Bâtınî Gelenek 1. Bölüm

Categories: Bâtınî Gelenek, Konuşma Metinleri|Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , |

 • Hermetik Öğretiye Giriş
 • Hermetik Öğretinin Temel Kavramı
 • Akıl – Bilgi – Hikmet
 • Dionisos Kültü ve Orpheus
 • Pythagoras ve π Sayısı
 • Triadlar
 • Mistiklerin Nitelikleri

Hermetik Öğretiye Giriş

Bugün Batı disiplinlerinde düşünce tarihi sadece entelektüel yönüyle ele alınmakta ve Antik Grek Uygarlığı ile başlatılmaktadır. Felsefe orada başlamış ve sonra bütün Batı uygarlığı o başlangıç noktasına göre tanımlanmıştır. Avrupa’daki kültürel gelişmeler bütün dünyadaki uygarlık treninin lokomotifi durumunda gösterilmiş ve evrim kuramına göre de öteki ulusların bu trenin katarları olarak onu izlemek zorunda oldukları belirtilmiştir.

Batı Aydınlanması ya da Batı düşünce disiplinleri Philosophia ile, […]

Bâtınî Gelenek 2. Bölüm

Categories: Bâtınî Gelenek, Konuşma Metinleri|Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , |

 • Tibet
 • Hindistan
 • Çin
 • Çin Öğretisi ve Modern Fizik
 • Persler ve Medler
 • Kavram ve Yöntem

Şimdi, Anadolu’ya etkileri bakımından “Doğu Dünyası”na bir bakalım…

Tibet

Dünya kültürüne kaynaklık etmesi bakımından Hermes öğretisine paralel (İ.Ö. 7.yy.) Tibet tapınaklarında yapılan öğreti dikkate değer niteliktedir. İlginçtir ki daha sonra yöreye adını veren Tibet, başlangıçta bir tapınağın adıdır ve doğru söylenişi The-Beth (Tebet) olup anlamı “Tanrı-Evi”dir. (Bu bağlamda Antik Mısır’ı anımsayabiliriz. The: Tanrı; Beth: Ev)

Bu tapınaklar zor ulaşılır yerlere kurularak çeşitli baskılardan uzak tutulmak istenmişti. Diğer ezoterik okulların benzeri olarak bu tapınaklara girecek olanlar, tapınağın rahiplerince, özenle […]

Bâtınî Gelenek 3. Bölüm

Categories: Bâtınî Gelenek, Konuşma Metinleri|Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , |

 • Sümerler
 • İbraniler
 • Ezoterik Okullar
 • Musa’nın Yolculuğu
 • Süleyman’ın Mabedi
 • Kabala
 • Ezoterik Öğreti ve Ritüel
 • Kabala İşlemleri
 • İbrani Geleneği: Tora

Sümerler

Günümüzde tarih Sümer’le başlatılmaktadır. En eski belgesel bulgular Sümerlere aittir. Sümerler, kendilerinden sonraki uygarlıkları etkilemeleri bakımından önem taşırlar. Sümerler, bilinen ilk yazı olan çivi yazısını kullanmışlardır. Bulunan tabletlerde çivi yazısıyla yazılmış yazıtlardan anlaşıldığına göre, Sümerler, yönetim, politika, eğitim, edebiyat, felsefe, ahlâk, tarım ve tıp gibi alanlarda önemli gelişmeler kaydetmişlerdir. Ortadoğu mitosunu, özellikle İbrani mitosunu besleyen destanların birçoğu Sümer kaynaklıdır; ünlü Gılgamış Destanı gibi.

Antik Çağda Ortadoğu uygarlıkları, Sümer, Akad, […]

Bâtınî Gelenek 4. Bölüm

Categories: Bâtınî Gelenek, Konuşma Metinleri|Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , |

 • Hermetik Öğretinin Üçüncü Kuşağında Philon
 • Plotinos
 • Hıristiyan Tasavvufu
 • Mitler

Hermetik Öğretinin Üçüncü Kuşağında Philon

Hermetik öğretinin üçüncü kuşak takipçilerinden en önemli olanı Mısır İskenderiyesi’nde öğretisini yayan İbrani soyundan Philon’dur. Philon (İ.Ö. 25 – İ.S. 50) en başta Hıristiyanlık olmak üzere, Yahudi ve İslam Tasavvufunu (Theosophy) ve Neoplatonculuk yolu ile felsefeyi derinden etkilemiştir. Philon’un önemi, Mısır’dan çıkıp iki ayrı yolla ve iki ayrı biçimde yayılan Hermetik öğretiyi yeniden birleştirmeyi denemesidir. Bir yandan Musa aracılığıyla İbraniler arasında yayılan Hermetik öğretiyi, diğer yandan Yunan düşüncesi içinde Platon’da felsefesel dizgeye ulaşan Hermetik öğreti açılımlarını, Philon yeni […]

Bâtınî Gelenek 5. Bölüm

Categories: Bâtınî Gelenek, Konuşma Metinleri|Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , |

 • Türkler
 • Türklerin Tarih Boyunca Girdiği İnançlar ve Dinler
 • Sufi Geleneği ve Gerçek Sufi Okulları
 • Sufiler ve Edeb
 • Anadolu’da Felsefe

Türkler

Anadolu kültür ve uygarlıklarına etki ve katkısı bakımından Türkler önemli bir yer tutar. Türkler, dünyanın en eski kavimlerindendir. Bu kavim, Hint kaynaklarında Turukha ve Turuşka, çivi yazılarında Turukku diye adlandırılmıştır. Proto-Türklerin anayurdu Ural Altay Bölgesidir. Türk, Turuk kuvvetli, güçlü anlamındadır.

Büyük Hun İmparatorluğu’ndan sonra, ikinci önemli Türk devleti Göktürk Devleti’dir. İlk kez Türk adı resmi devlet adı olarak Göktürk Devleti’nde kullanılmıştır.
Khun, Hun: Ateş
Gök-Türk halkı: Tanrısal halk, göğe ait halk

Proto-Türkler çeşitli boylara ayrılmışlardı: […]