Ana Sayfa/Karşılaştırmalı Doğu ve Batı Estetiği
Karşılaştırmalı Doğu ve Batı Estetiği2020-07-18T18:30:18+03:00

Karşılaştırmalı Doğu ve Batı Estetiği

Karşılaştırmalı Doğu ve Batı Estetiği – 1. Bölüm

Categories: Karşılaştırmalı Doğu ve Batı Estetiği, Konuşma Metinleri|Tags: , , , , , , , , , , , , , , |

 • Estetik ile Güzel Sanat Arasındaki Ayrım
 • Hegel, “Artık Sanat Yapılamaz” Demekle Neyi Kastetti?
 • Zanaatin Sanata Evrilmesi
 • Bir Sanat Yapıtı Estetiğe Eğitilmiş Bir Eleştirmence Değerlendirilebilir
 • Sistematik Felsefenin Tarihsel Gelişimi
 • Neden İlk Felsefenin Yunan’da Başladığı Kabul Edilir?
 • Felsefe Mitos’tan Logos’a Bir Evrilmedir
 • Hayal ve Sanat İlişkisi
 • Estetik Algı Yoksa Etik Oluşamaz!

Estetik ile Güzel Sanat Arasındaki Ayrım

Estetik ile sanatı karıştırıyor insanlar. Sanat ve estetik problematiği felsefi bir problematik, ama sanatın kendisi doğrudan doğruya sanatın kendi edimleriyle ortaya çıkan bir şey, felsefi bir problem değil. Felsefe sanata el attığında, […]

Karşılaştırmalı Doğu ve Batı Estetiği – 2. Bölüm

Categories: Karşılaştırmalı Doğu ve Batı Estetiği, Konuşma Metinleri|Tags: , , , , , , , , , , |

 • Şizoid Yarılma ve Kolaj Sanatı
 • Picasso “Çirkinin Sanatçısı” Olabilir Mi?
 • Felsefeden Sanata
 • Aristoteles’in Mimesis Kavramı Görünüşü Taklit Değildir
 • Postmodernler Estetiği Neden Yadsır?

Şizoid Yarılma ve Kolaj Sanatı

Sosyolojinin bize anlattığı, sosyolojiden önce bilmediğimiz soliptik insan; tek tek insan. Bu, sosyolojinin bir önerisi. Gerçekte böyle bir insan yok. Bir toplumsal yapının, kültürel bir ilişkiler ağının içine doğuyoruz. O dili, ortak dili kullanıyoruz. O bizi belirliyor; çevre belirliyor, toplumsal ilişkiler belirliyor. Fakat diyoruz ki “tek insan”. Bu ne demek? İşte, sosyolojinin ileri sürdüğü bu soliptik ben, birey kavramı tasarlanabilir bir şeydir ve bu […]

Karşılaştırmalı Doğu ve Batı Estetiği – 3. Bölüm

Categories: Karşılaştırmalı Doğu ve Batı Estetiği, Konuşma Metinleri|Tags: , , , , , , , , , , , , |

 • Sanat Eleştirisinin Sanatçı Üzerindeki Didaktik Etkisi
 • Doğu-Batı Ayrımının Gerekçelendirilmesi: Bir Hegel Eleştirisi
 • Doğu-Batı Estetiğinde Metot Farkı
 • Güzeli Kavrayış Dile Dökülebilir Mi?
 • Sanat Nesnesi Bir Arzu Nesnesi Midir?

Sanat Eleştirisinin Sanatçı Üzerindeki Didaktik Etkisi

Tarih içinde çeşitli önermeler, çeşitli disiplinler ve bunların birbirleri ile çatışması –ve eleştirel bir biçimde, eğer “gelişme” diye söylenebilecekse– gelişme ya da gelişmeci, ilerlemeci felsefeye karşıt olarak, zaman zaman belirli ilkelerin parladığı, zaman zaman bunların yerine başka ilkelerin geçtiği, yaşam gereksinimleri üzerinden doğan estetik anlayışlar var. Aslında sanat yapıtını veya sanat bilgisini, başka bir deyişle sanat felsefesini söz […]

Karşılaştırmalı Doğu ve Batı Estetiği – 4. Bölüm

Categories: Karşılaştırmalı Doğu ve Batı Estetiği, Konuşma Metinleri|Tags: , , , , , , , , , , |

 • Postmodern Yapıtın Bir Öncülü Olarak İmgelem Yetisi
 • Tikel Sanatlarda Tam Uygunluk
 • Estetik Bir Deneyim Olarak Tasavvuf ve Sanatta Tam Uygunluk
 • Taşrada Gezen Düşünce: Sembolik Sanat
 • Hint Sanatından Bir Sembolik Sanat Örneği: Ganesha Heykeli

Postmodern Yapıtın Bir Öncülü Olarak İmgelem Yetisi

Mitosun temeli, insandaki hayal gücü. Bugün buna imgelem yetisi de diyoruz Türkçede; hayal gücü. Bu hayal âlemleri, hayal gücü, kreatif ve toplumsal katılıma açık; bir nevi açık yapıtların –bugünkü postmodern söylemdeki “açık yapıt” kavramının– öncülü sayılabilir. Yani ne demek bu? Bir söylence… O zamanki bağbozumlarında, hasat mevsimlerinde, kahvelerde, meydanlarda müzikle, raksla, […]

Karşılaştırmalı Doğu ve Batı Estetiği – 5. Bölüm

Categories: Karşılaştırmalı Doğu ve Batı Estetiği, Konuşma Metinleri|Tags: , , , , , , , , , , , , |

 • Saltık İdea Olarak Güzelin Sanat Biçiminde Dışavurumu
 • Tin’in Kendini Duyuların Önüne Koyarak Bilmesi Olarak Sanat
 • Mitlerden Sembolik Sanata, Sembolikten Klasiğe ve Romantik Sanata Geçiş
 • İnsan Edimselliğinin Ürünü Olarak Sanat ve Sanatın Tasavvufla Kesiştiği Kavşak
 • Hakikatin Ön Sembol Aracılığıyla Anlatımı
 • Art Sözcüğü ve Sanatta Karakter

Saltık İdea Olarak Güzelin Sanat Biçiminde Dışavurumu

Bir sanat tarihi yapmak icap ederse, tarihsel olarak Antik Yunan’dan günümüze kadar, sanatın kategorize edilmiş, sınıflandırılmış ve tek tek sanat yapıtlarında, örneklerinde bir anlatımlar manzumesi vardır; yani ansiklopedik yaklaşım. Bir de gene ansiklopedik bir yaklaşım ama zorunlu bir sürecin […]

Karşılaştırmalı Doğu ve Batı Estetiği – 6. Bölüm

Categories: Karşılaştırmalı Doğu ve Batı Estetiği, Konuşma Metinleri|Tags: , , , , , , , , , |

 • İnsan Ediminin Sebebe ve Gayeye Bağlı Dışavurumunun Sanattaki Yansımaları
 • Çağdaş Sanat Çağdaş Yaşamın Görünüşleridir
 • “Sürecin Sanatı” Boyutuna Yükselmek
 • Beceri ile Sanatın Farkı
 • Sanatın Bilinçle İlişkisi
 • Sanatsal İfadeyi Taşıyan, Eserin Malzemesi Değil Estetik Değerlerdir
 • Freud ve Sürrealistler: Bir Sağaltım Aracı Olarak Sanat
 • Ritüelden Sanata

İnsan Ediminin Sebebe ve Gayeye Bağlı Dışavurumunun Sanattaki Yansımaları

Sanattaki dışavurum biçimi, düşünce ile duyusallığın birliği olduğu için, sanat yapıtlarında “tin” ve “ten”, gerçekliği betimleyen en ideal görünümdedir. Lakin bu bir dildir; felsefenin dili başka bir dildir, kavramsal bir dildir; dinin kendine has bir dili […]

Karşılaştırmalı Doğu ve Batı Estetiği – 7. Bölüm

Categories: Karşılaştırmalı Doğu ve Batı Estetiği, Konuşma Metinleri|Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , |

 • Romantik Dönemin Doruğu Olarak Tasavvuf
 • Tasavvuf Sanatının Doruğu Olarak Ferdî Hikmet ve Bunun Modern Sanatla İlişkisi
 • Sembolik Sanatın Doruğunda Mısır Uygarlığının Tine Mabet Arayışı
 • Yunan Klasiğinin Beşer Olarak Âdem Peygamberde de Görülmesi
 • Modern Sanatın Doruğu Performans Sanatı, Ferdî Hikmet ve Performans Sanatının Doruğu Olarak Tasavvuf Sohbeti
 • Tasavvufta Şiir Doğuştur
 • Platon ve Aristoteles’te Sanatın Kaynağı, Hegel’in Dizgesinin Kanıtlanması
 • Sanat Olarak Sema ve Semah
 • Allah’ın “Musavvir” İsmi Üzerinden Sanatsal Yaratım
 • Henüz Modernitenin Başındayız

Romantik Dönemin Doruğu Olarak Tasavvuf

Felsefe – tasavvuf karşıtlığı varsayılır ama bu karşıtlığın birliği de […]